هرچیزی طعم اولش یه طعم دیگه داره
اولین غروب رمضان
لحظه اول ربنا
اولین چای و خرما
اولین افطار
اولین دعا
دوست مهربانم
دلخوشم به نیت پاک تو و دعایی که لحظه اول اذان برایم زمزمه می کنی
 
التماس دعا